Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kansanedustajaehdokas Sari Haapasaari

Yhteystiedot:
Kiislakuja 5
02880 Veikkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Haapasaari
Kiislakuja 5
02880 Veikkola
040-5283883
sari@sarihaapasaari.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Sari Haapasaari
Kiislakuja 5
02880 Veikkola
040-5283883
sari@sarihaapasaari.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä säilytetään ehdokkaan kannattajien ja muiden yksittäisten ihmisten tietoja 2019 eduskuntavaalien vaalikampanjan aikana.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja tallennetaan tapahtumiin liittyvien pääsylippujen ja muun vaalikampanjaan liittyvän tiedon välittämiseksi.
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. tapahtumissa kerätyt yhteystiedot, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin. Web-lomakkeessa kysytty lupa tiedon tallentamiseen)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  • Vaalikampanjan aikana tapahtuvista tapahtumista tiedottaminen ja muu kampanjaan liittyvä viestintä
  • Vaalikampanjan aikana tapahtuvien kutsuvierastilaisuuksien pääsylippujen toimittamiseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • sähköposti tai puhelinnumero

Asiakastiedot

  • Mahdolliset osallistujamäärät tapahtumiin

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseensari@sarihaapasaari.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään henkilöiltä, joko vaalityöntekijän keräämänä tai henkilöltä itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Sari Haapasaaren 2019 eduskuntavaalikampanjatiimin ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

Kerättyjä tietoja säilytetään Sari Haapasaaren 2019 eduskuntavaalikampanjan ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän vaalitiiminsä jäsenet käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.